استفاده از چسب پس از عمل بینی بر زمان بهبود آن تاثیر گذار است؟